Louisiana Hawk. (1833). Etching, watercolor. 100 x 65.