Home Page
  Help & Instructions
 
 Artists Working in China from 1700
  Sorted by: Name  Date  Rank
   1 Xu Beihong  26 Wu Li  51 Gao Xiang
   2 Shitao  27 Zhang Xiaogang  52 Chen Shizeng
   3 Qi Baishi  28 Zheng Xie  53 Jiang Shijie
   4 Zao Wou-Ki  29 Lu Yanshao  54 Cheng Shifa
   5 Jin Nong  30 Luo Zhongli  55 Shi Lu
   6 Zhang Daqian  31 Ma Yuanyu  56 Wang Shishen
   7 Bada Shanren  32 Huang Shen  57 Li Shan
   8 Wang Hui  33 Yu Fei'an  58 Yu Zhiding
   9 Huang Binhong  34 Shen Quan  59 Zhao Shao’ang
  10 Lin Fengmian  35 Li Yin  60 Tang Zhigang
  11 Ren Bonian  36 Xiao Chen  61 Li Kuchan
  12 Li Keran  37 Zeng Fanzhi  62 Luo Mu
  13 Wu Changshuo  38 Gao Jianfu  63 Xugu
  14 Hua Yan  39 Wang Zhen  64 Zhang Weibang
  15 Pan Tianshou  40 Huang Yongyu  65 Wu Hufan
  16 Xu Yang  41 Liu Haisu  66 Feng Yiming
  17 Fu Baoshi  42 Qian Songyan  67 Zhao Zhiqian
  18 Pu Xinyu  43 Liu Wei  68 Chen Zhifo
  19 Ren Xiong  44 Wu Zuoren  69 Luo Pin
  20 Wu Guanzhong  45 Yun Gee  70 Li Fangying
  21 Jiao Bingzhen  46 Zhu Qizhan  71 Huang Zhou
  22 Zhao Wangyun  47 Jiang Zhaohe  72 Fei Danxu
  23 Castiglione, Giuseppe  48 Wang Yuanqi  73 Zhang Yin
  24 Gao Qifeng  49 Gai Qi  
  25 Huang Junbi  50 Liu Ye