Home Page
  Help & Instructions
 
 Artists Working in China from 1700
  Sorted by: Name  Date  Rank
   1 Xu Beihong  26 Ma Yuanyu  51 Tang Zhigang
   2 Qi Baishi  27 Castiglione, Giuseppe  52 Jiang Shijie
   3 Zao Wou-Ki  28 Luo Zhongli  53 Jiang Zhaohe
   4 Shitao  29 Lu Yanshao  54 Cheng Shifa
   5 Jin Nong  30 Wu Li  55 Zhao Shao’ang
   6 Zhang Daqian  31 Zeng Fanzhi  56 Feng Yiming
   7 Bada Shanren  32 Huang Shen  57 Li Shan
   8 Wang Hui  33 Li Yin  58 Luo Mu
   9 Huang Binhong  34 Shen Quan  59 Liu Ye
  10 Lin Fengmian  35 Wang Zhen  60 Wu Hufan
  11 Li Keran  36 Xiao Chen  61 Wang Shishen
  12 Wu Changshuo  37 Yu Fei'an  62 Gao Xiang
  13 Xu Yang  38 Huang Yongyu  63 Chen Shizeng
  14 Hua Yan  39 Wu Zuoren  64 Zhang Weibang
  15 Ren Bonian  40 Gao Jianfu  65 Li Kuchan
  16 Fu Baoshi  41 Zhu Qizhan  66 Zhao Zhiqian
  17 Pan Tianshou  42 Qian Songyan  67 Luo Pin
  18 Wu Guanzhong  43 Liu Haisu  68 Chen Zhifo
  19 Pu Xinyu  44 Liu Wei  69 Xugu
  20 Jiao Bingzhen  45 Yun Gee  70 Li Fangying
  21 Ren Xiong  46 Zheng Xie  71 Fei Danxu
  22 Zhao Wangyun  47 Wang Yuanqi  72 Huang Zhou
  23 Huang Junbi  48 Yu Zhiding  73 Zhang Yin
  24 Zhang Xiaogang  49 Shi Lu  
  25 Gao Qifeng  50 Gai Qi