Home Page
  Help & Instructions
 
 Artists Working in China from 1700
  Sorted by: Name  Date  Rank
 1622 Luo Mu 1761 Zhang Yin 1899 Zhang Daqian
 1626 Bada Shanren 1774 Gai Qi 1900 Lin Fengmian
 1632 Wang Hui 1802 Fei Danxu 1904 Fu Baoshi
 1632 Wu Li 1820 Ren Xiong 1904 Jiang Zhaohe
 1642 Shitao 1824 Xugu 1905 Zhao Shao’ang
 1642 Wang Yuanqi 1829 Zhao Zhiqian 1906 Yun Gee
 1645 Xiao Chen 1840 Ren Bonian 1906 Zhao Wangyun
 1647 Jiang Shijie 1844 Wu Changshuo 1907 Li Keran
 1647 Yu Zhiding 1863 Qi Baishi 1908 Wu Zuoren
 1654 Jiao Bingzhen 1865 Huang Binhong 1909 Lu Yanshao
 1660 Ma Yuanyu 1867 Wang Zhen 1919 Shi Lu
 1675 Li Yin 1876 Chen Shizeng 1919 Wu Guanzhong
 1682 Hua Yan 1879 Gao Jianfu 1921 Cheng Shifa
 1682 Shen Quan 1889 Gao Qifeng 1921 Zao Wou-Ki
 1686 Li Shan 1889 Yu Fei'an 1924 Huang Yongyu
 1686 Wang Shishen 1892 Zhu Qizhan 1925 Huang Zhou
 1687 Huang Shen 1894 Wu Hufan 1948 Luo Zhongli
 1687 Jin Nong 1895 Xu Beihong 1958 Zhang Xiaogang
 1688 Castiglione, Giuseppe 1896 Chen Zhifo 1959 Tang Zhigang
 1688 Gao Xiang 1896 Liu Haisu 1964 Liu Ye
 1693 Zheng Xie 1896 Pu Xinyu 1964 Zeng Fanzhi
 1696 Li Fangying 1898 Huang Junbi 1965 Feng Yiming
 1720 Xu Yang 1898 Pan Tianshou 1965 Liu Wei
 1725 Zhang Weibang 1898 Qian Songyan  
 1733 Luo Pin 1899 Li Kuchan