Home Page
  Help & Instructions
 
 Top 100 Artists Working in China through 1700
  Sorted by: Name  Date  Rank
   1 Huang Gongwang  35 Huizong  69 Fang Congyi
   2 Ni Zan  36 Ren Renfa  70 Xiao Chen
   3 Li Cheng  37 Lin Liang  71 Zeng Fanzhi
   4 Shen Zhou  38 Yan Liben  72 Wang E
   5 Dong Yuan  39 Wang Jian  73 Wu Bin
   6 Zhao Mengfu  40 Chen Chun  74 Sheng Mao
   7 Dong Qichang  41 Kuncan  75 Bian Jingzhao
   8 Shitao  42 Zhang Zeduan  76 Huang Yongyu
   9 Gu Kaizhi  43 Yun Shouping  77 Liu Wei
  10 Wu Zhen  44 Wen Tong  78 Wang Yuanqi
  11 Zao Wou-Ki  45 Wu Guanzhong  79 Yan Hui
  12 Wang Meng  46 Ding Yunpeng  80 Zhang Ruitu
  13 Xia Gui  47 Liang Kai  81 Wang Wu
  14 Wen Zhengming  48 Mi Youren  82 Wen Jia
  15 Dai Jin  49 Gong Xian  83 Liu Ye
  16 Guo Xi  50 Zha Shibiao  84 Zhou Fang
  17 Ma Yuan  51 Jiao Bingzhen  85 Jiang Shijie
  18 Chen Hongshou  52 Mei Qing  86 Wang Yuan
  19 Bada Shanren  53 Li Sixun  87 Cao Zhibai
  20 Xu Wei  54 Xiao Yuncong  88 Yu Zhiding
  21 Li Gonglin  55 Zhan Ziqian  89 Qian Xuan
  22 Qiu Ying  56 Lü Ji  90 Cui Bai
  23 Li Kan  57 Fan Qi  91 Zhang Lu
  24 Song Xu  58 Shi Rui  92 Tang Zhigang
  25 Wang Hui  59 Hongren  93 Tang Di
  26 Fan Kuan  60 Wu Li  94 Cui Zizhong
  27 Li Tang  61 Xu Xi  95 Luo Mu
  28 Gong Kai  62 Zhang Xiaogang  96 Chen Ruyan
  29 Tang Yin  63 Wang Shen  97 Feng Yiming
  30 Lan Ying  64 Lu Zhi  98 Zhou Zhimian
  31 Juran  65 Luo Zhongli  99 Wang Mian
  32 Wu Wei  66 Ma Yuanyu 100 Ke Jiusi
  33 Xie Shichen  67 Gu Hongzhong  
  34 Han Gan  68 Guan Daosheng