Home Page
  Help & Instructions
 
 Top 100 Artists Working in China through 1700
  Sorted by: Name  Date  Rank
   1 Huang Gongwang  35 Juran  69 Xu Xi
   2 Ni Zan  36 Lin Liang  70 Zhan Ziqian
   3 Li Cheng  37 Huizong  71 Gu Hongzhong
   4 Shen Zhou  38 Han Gan  72 Huang Yongyu
   5 Dong Yuan  39 Zhang Zeduan  73 Liu Wei
   6 Zhao Mengfu  40 Mei Qing  74 Guan Daosheng
   7 Zao Wou-Ki  41 Ding Yunpeng  75 Wu Bin
   8 Shitao  42 Wu Guanzhong  76 Sheng Mao
   9 Dong Qichang  43 Chen Chun  77 Zhang Ruitu
  10 Gu Kaizhi  44 Jiao Bingzhen  78 Wang Yuanqi
  11 Xia Gui  45 Kuncan  79 Yu Zhiding
  12 Wu Zhen  46 Wang Jian  80 Wang Wu
  13 Wang Meng  47 Gong Xian  81 Wen Jia
  14 Dai Jin  48 Wen Tong  82 Yan Hui
  15 Wen Zhengming  49 Xiao Yuncong  83 Cao Zhibai
  16 Qiu Ying  50 Shi Rui  84 Bian Jingzhao
  17 Bada Shanren  51 Yun Shouping  85 Cui Bai
  18 Li Kan  52 Zhang Xiaogang  86 Tang Di
  19 Chen Hongshou  53 Liang Kai  87 Tang Zhigang
  20 Guo Xi  54 Lü Ji  88 Wang Yuan
  21 Ma Yuan  55 Zha Shibiao  89 Jiang Shijie
  22 Xu Wei  56 Li Sixun  90 Zhang Lu
  23 Gong Kai  57 Lu Zhi  91 Feng Yiming
  24 Song Xu  58 Ma Yuanyu  92 Luo Mu
  25 Li Gonglin  59 Mi Youren  93 Liu Ye
  26 Wang Hui  60 Fan Qi  94 Qian Xuan
  27 Fan Kuan  61 Luo Zhongli  95 Zhou Fang
  28 Li Tang  62 Wang Shen  96 Wang Mian
  29 Lan Ying  63 Fang Congyi  97 Ke Jiusi
  30 Wu Wei  64 Wu Li  98 Chen Ruyan
  31 Tang Yin  65 Zeng Fanzhi  99 Wen Shu
  32 Xie Shichen  66 Hongren 100 Cui Zizhong
  33 Ren Renfa  67 Wang E  
  34 Yan Liben  68 Xiao Chen