Home Page
  Help & Instructions
 
 Top 100 Artists Working in China through 1700
  Sorted by: Name  Date  Rank
  344 Gu Kaizhi 1280 Sheng Mao 1598 Wang Jian
  581 Zhan Ziqian 1280 Wu Zhen 1599 Chen Hongshou
  600 Yan Liben 1287 Wang Mian 1605 Cui Zizhong
  651 Li Sixun 1290 Ke Jiusi 1610 Hongren
  730 Zhou Fang 1294 Tang Di 1612 Kuncan
  742 Han Gan 1301 Ni Zan 1615 Zha Shibiao
  900 Dong Yuan 1308 Wang Meng 1616 Fan Qi
  900 Xu Xi 1331 Chen Ruyan 1619 Gong Xian
  908 Gu Hongzhong 1338 Fang Congyi 1622 Luo Mu
  919 Li Cheng 1388 Dai Jin 1623 Mei Qing
  940 Juran 1391 Bian Jingzhao 1626 Bada Shanren
  955 Fan Kuan 1391 Shi Rui 1632 Wang Hui
 1015 Cui Bai 1416 Lin Liang 1632 Wang Wu
 1019 Wen Tong 1427 Shen Zhou 1632 Wu Li
 1020 Guo Xi 1459 Wu Wei 1633 Yun Shouping
 1046 Wang Shen 1462 Wang E 1642 Shitao
 1049 Li Gonglin 1464 Zhang Lu 1642 Wang Yuanqi
 1070 Li Tang 1470 Tang Yin 1645 Xiao Chen
 1074 Mi Youren 1470 Wen Zhengming 1647 Jiang Shijie
 1082 Huizong 1477 Lü Ji 1647 Yu Zhiding
 1085 Zhang Zeduan 1483 Chen Chun 1654 Jiao Bingzhen
 1163 Ma Yuan 1487 Xie Shichen 1660 Ma Yuanyu
 1175 Liang Kai 1494 Qiu Ying 1919 Wu Guanzhong
 1195 Xia Gui 1496 Lu Zhi 1921 Zao Wou-Ki
 1221 Gong Kai 1501 Wen Jia 1924 Huang Yongyu
 1235 Qian Xuan 1521 Xu Wei 1948 Luo Zhongli
 1244 Li Kan 1525 Song Xu 1958 Zhang Xiaogang
 1254 Ren Renfa 1547 Ding Yunpeng 1959 Tang Zhigang
 1254 Zhao Mengfu 1550 Zhou Zhimian 1964 Liu Ye
 1260 Yan Hui 1555 Dong Qichang 1964 Zeng Fanzhi
 1262 Guan Daosheng 1568 Wu Bin 1965 Feng Yiming
 1266 Wang Yuan 1570 Zhang Ruitu 1965 Liu Wei
 1269 Huang Gongwang 1585 Lan Ying  
 1272 Cao Zhibai 1596 Xiao Yuncong